Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Rada školy pri
MŠ Marhaň

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri materskej škole Marhaň bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z .z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Na svoje zasadnutia podľa potreby prizýva RŠ riaditeľku MŠ, a iných hostí. Rada školy sa stretáva najmenej štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Volí sa na obdobie štyroch rokov.

Voľby do rady školy prebehli v MŠ pri stretnutí rodičov (ZRPŠ) dňa 12.9.2018. Za zástupcu pedagogických zamestnancov bola zvolená Matysová Slavomíra.

 
Členovia Rady školy:

Predseda:  Mgr. Peter Motyľ – zástupca rodičov

Členovia:

  • Mgr. Anna Lechmanová – zástupca rodičov
  • Beáta Špirlová – zástupca OcÚ
  • Matysová Slavomíra  – zástupca pedagogických zamestnancov
  • Džalajová Jana – zástupca nepedagogických zamestnancov


Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti