Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Tablo
Zápis deti do materskej školy

Rodič podáva písomnú žiadosť o zaradenie na predprimárne vzdelávanie spolu s vyjadrením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiadosť o zaradenie a vyjadrenie detského lekára o zdravotnej spôsobilostije možné stiahnuť na www.ms.obecmarhan.sk v sekcii dokumenty - tlačivá na stiahnutie alebo osobne vyzdvihnúť v materskej škole v mesiaci apríl 2024 v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. . Tel. kontakt : 0910 252109 – riad. MŠ Mgr. Ivana Vavreková
Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 

Ikona pdf Zápis viac informácii tu...

 

Ikona pdf Podmienky prijatia tu...

Vyhláška
Regionálneho úradu verejného zdravotnictva so sidlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň

Ikona pdf Vyhláška tu...

 

Tablo
Informácia

pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Ikona pdf Viac informácie tu...

 

Ikona pdfŽiadosť tu...

 

Tablo

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti