Erb Kurima


 

 

Vitajte na stránke našej materskej školy

Motto školky

Mgr. Ivana Vavreková - riaditeľka MŠ 

 

Oznam!
Vážení rodičia!

Po rozhodnutí zriaďovateľa materskej školy v Marhani bude materská školy počas letných prázdnin zatvorená t. j.
od 01.07.2022 - do 31.08.2022.
Otvorená bude opäť 05.09.2022 (pondelok).

Oznam!

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie
od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách
Viac informácií tu

Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú informáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .

Nové tlačivo - Čestné vyhlásenie(tu klik)
(o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať buď vo svojej materskej škole, alebo na riaditeľstve MŠ Marhaň č.98 do 15.7.2022.

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

>>Link pre viac informácií
budete presmerovaný na stranku ministerstva školstva SR.<<

Oznam
pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Podmienky pred nástupom do MŠ:

 • pretestovanie dieťaťa samotestom
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID - 19 a o absolvovaní izolácie.

Ikona pdfInformácie o školskom semafore šk. rok 2021/2022

 

Ikona pdfPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak

 

Ikona pdfPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

 

Informácia

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok : 2021/2022 v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

Ikona pdfZápisný lístok v pdf...

alebo 

Ikona pdfZápisný lístok vo worde...

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a
Potvrdenie o chorobe 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dni (vrátané víkendov a sviatkov) ,Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka (Príloha 6.1).

V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľné na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu tato povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v čase, keď' sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predloziť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", sa žiak považuje za príznakového, a je potrebne, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebne žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

 1. odoslať ho skole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE} alebo e-školy,
 2. poslať scan ,Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom,
 3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmernovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dni dôvodu ochorenia musí predložiť ,Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, pripadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad prace, sociálnych veci a rodiny.

Informácia

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Ikona pdfViac informácii tu...

 

Ikona pdfČestné prehlásenie tu...

Tablo

Milí rodičia a deti!

Počas týchto dní, keď je naša materská škola zatvorená, chceli by sme aspoň na diaľku byť v kontakte s vašimi detičkami a preto sme spracovali pre vás niekoľko aktivít, aby sa mohli vaše deti zabaviť a zamestnať  počas tohto obdobia, keďže nemôžu byť s nami v škôlke. Pridávame nové nápady, hry, aktivity,  krátke videá, kde aspoň na diaľku môžeme takto spolupracovať. Snáď sa čoskoro spolu všetci uvidíme.

Vaše pani učiteľky

Ikona pdfPre 3-4 ročné deti

 

Ikona pdfPre 4-5 ročné deti

 

Ikona pdfPre 5-6 ročné deti

 

Ikona pdfZima je zimička

 

Ikona pdfRukavička z rozprávky do rozprávky

 

Ikona pdfZima na póloch

 

Ikona pdfZvieratka v zime

 

Ikona pdfOmaľovanky

 

Ikona pdfOmaľovanky 2

 

Ikona pdfGrafomotorika

 

Ikona pdfZimné športy

 

Vážení rodičia

 • Vstup do budovy MŠ len s ruškom!!!
 • Maximálne 2 osoby a 2 deti!!!
  (1 zákonný zastupca)
 • Telesná teplota odmeraná poverenou osobou

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti