Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Oznam!

Obrazo tešime sa

Začiatok školského roka: 2023 - 2024
Brána materskej školy otvorená dňa: 04.09.2023 (pondelok).
Tešíme sa na všetky detičky.
Prevádzka MŠ od 6:45 - 16:45 hod.

Kolektív MŠ.

Obrazok tešime sa

Ikona pdf Čo potrebuje dieťa do MŠ...

 

  • Prevádzka Materskej školy v Marhani sa začína dňa: 04.09.2023 t.j. pondelok.
  • Pri nástupe do školy rodič vypíše tlačivo : Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo bude vo vestibule materskej školy. Ostatné tlačivá Vám odovzdajú pani učiteľky. Je potrebné ich doma vypísať a doniesť.
  • Zoznamy detí zaradených do tried budú zverejnené na web. stránke materskej školy - deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy.
  • Deťom do MŠ zabezpečte: prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou(nie vsuvky, šľapky, ani crocsy),pyžamo, hrebeň, náhradné oblečenie, plastový pohár na vodu -všetky veci deťom označte menom; ostatné požiadavky podľa tried Vám predložia triedne učiteľky alebo budú zverejnené v šatni a na web. a fcb. stránke školy.
  • Používa sa školská posteľná bielizeň, uterák.
  • Školné sa bude platiť vždy do 10. dňa v mesiaci a to 7 eur mesačne.
  • Platba za stravovanie bude zverejnená do konca mesiaca na dverách MŠ + fcb. stránke. •Viac informácii nájdete na webovej stránke ( fotky, aktualizácie, podujatia, aktivity...)
  • Prosíme vás rodičia - nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápojeani iné predmety.
  • Deti je potrebné priviesť do 8.30hod.-neskorší príchod narúša našu výchovno-vzdelávaciu činnosť a denný režim ;v prvý týždeň v čase adaptácie je vhodné prísť po deti skôr, teda o 15.00 hod.
  • Prevádzka materskej školy je od 6.45hod.–16.45hod.
Tablo
Informácia

pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Ikona pdf Viac informácie tu...

 

Ikona pdfŽiadosť tu...

 

Tablo

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti