Erb Kurima


 

 

Vitajte na stránke našej materskej školy

Motto školky

Oznam

Prerušenie prevádzky materskej školy

Vážení rodičia!

Riaditeľka materskej školy v Marhani na základe odporúčania zriaďovateľa
prerušuje prevádzku MŠ
z dôvodu nízkeho počtu deti a chorobnosti deti
od 23.03.2023 – 24.03.2023.
(štvrtok, piatok)

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená
27.03.2023 (Pondelok).

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy
v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Zelená otvoreným školám

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Viac informácií a súbory na stiahnutie najdete na tomto odkaze...

Oznam!
Vážení rodičia!

Po rozhodnutí zriaďovateľa materskej školy v Marhani bude materská školy počas letných prázdnin zatvorená t. j.
od 01.07.2022 - do 31.08.2022.
Otvorená bude opäť 05.09.2022 (pondelok).

Oznam!

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie
od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách
Viac informácií tu

Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú informáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .

Nové tlačivo - Čestné vyhlásenie(tu klik)
(o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať buď vo svojej materskej škole, alebo na riaditeľstve MŠ Marhaň č.98 do 15.7.2022.

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

>>Link pre viac informácií
budete presmerovaný na stranku ministerstva školstva SR.<<

Oznam
pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Podmienky pred nástupom do MŠ:

  • pretestovanie dieťaťa samotestom
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  • Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID - 19 a o absolvovaní izolácie.

Ikona pdfInformácie o školskom semafore šk. rok 2021/2022

 

Ikona pdfPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak

 

Ikona pdfPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

 

Informácia

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok : 2021/2022 v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

Ikona pdfZápisný lístok v pdf...

alebo 

Ikona pdfZápisný lístok vo worde...

Informácia

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Ikona pdfViac informácii tu...

 

Ikona pdfČestné prehlásenie tu...

Tablo

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti